ZÁPIS

z valné hromady Olomouckého krajského triatlonového svazu, o.s.

 

Datum a hodina konání:

19. 11. 2012, 19:30 hodin

Místo konání:      

Olomouc, salonek restaurace U Drápala v Olomouci

Přítomni:

Karel Pikal (KVS Náměšť na Hané), Robert Fojt, Robert Kaděrka (TTC Olomouc), Petr Dohnal (Zapro triteam), Martin Kňáva (LOS RAPIDOS)

Omluveni:

3atlon Team Uničov

Program:

1.      Zahájení.

2.      Perspektiva svazu na léta 2013 - 2016.

3.      Volba představenstva svazu.

4.      Návrh stanov svazu.

5.      Diskuze

6.      Usnesení.

7.      Závěr.

K bodu 1

Karel Pikal přivítal přítomné.

K bodu 2

Ke zkvalitnění triatlonu v Olomouckém kraji je zapotřebí ustanovit Olomoucký krajský triatlonový svaz, o.s. (dále jen OLKTTS)  jako právní subjekt

V letech 1990 - 1991 působil na území Moravy Moravský svaz triatlonu (byl ustanoven jako právní subjekt). OLKTTS bude nástupnickým subjektem tohoto svazu.

Je zapotřebí mít samostatný účet. Tento účet by byl založen u FIO banka a.s., která nepožaduje prakticky žádné poplatky za vedení účetnictví.

Je zapotřebí zřídit internetové stránky "olomouckytriatlonovysvaz.cz".

K řádné činnosti je třeba zpracovat tyto dokumenty:

-  Organizační řád,

-   Řád pro hospodaření,

-   Soutěžní řád.

V roce 2013 by se měly uskutečnit tyto soutěže, řízené OLKTTS:

-  mistrovské soutěže,

-  žebříčkové soutěže - (Hanácký pohár v triatlonu)

OLKTTS bude členem Středomoravského sdružení vytrvalostních sportů, o.s. (dále jen STMSVSSVS). STMSVS bude zajišťovat pomoc OLKSTS. Členství v STMSVS je podmíněno kaucí 10.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že OLKTTS nemá zatím žádné finanční prostředky, půjčí tuto částku OLKTTS p. Karel Pikal.

Pozn.: Kauce, je návratná k 31. 12. následujícího roku poté, co subjekt vystoupí ze STMSVS.

Po uhrazení kauce obdrží OLKTTS od STMSVS dotaci ve výši 1.000,- Kč na zahájení své činnosti.

Po uhrazení kauce obdrží OLKTTS od STMSVS návratnou půjčku ve výši 1.000,- Kč na zahájení své činnosti.

Finanční zajištění chodu OLKTTS bude zajištěno z:

-  ročního příspěvku od STMSVS,

-  příspěvků od České triatlonové asociace, Krajského sdružení ČSTV, Olomouckého kraje, Magistrátu města Olomouce aj. (bude s nimi jednáno),

-  klubových příspěvků členů OLKTTS (předpokládá se 100,- Kč ročně, schválí valná hromada),

-  registračních poplatků členů členských klubů OLKTTS (předpokládá se částka 50,- Kč),

-  registračních poplatků za účast v dlouhodobých seriálech OLKTTS (předpokládá se částka 100,- Kč),

Ostatní bude projednáno na valné hromadě, která se uskuteční v 1. čtvrtletí 2013.

K bodu 3

Valná hromada OLKTTS volí představenstvo ve složení:

předseda:                 Karel Pikal, šestileté funkční období (do 31. 3. 2019)

1. místopředseda:   Robert Kaděrka, čtyřleté funkční období (do 31. 3. 2017)

2. místopředseda:   Robert Fojt, dvouleté funkční období (do 31. 3. 2015)

K bodu 4

Karel Pikal přednesl návrh stanov, byly rozeslány e-mailem.

K bodu 5 - diskuze

Karel Pikal:

-  mám zájem o vyhodnocení 2 žebříčků - Olomouckého, kde by byli hodnoceni jen registrovaní závodníci OLKTTS a pak Hanáckého poháru, jako otevřeného žebříčku

 

Robert Kaděrka:

-  souhlasí s Petrem Dohnalem se jménem domény internetových stránek,

-  navrhuje jen jeden dlouhodobý žebříček OLKTTS,

-   

 

 

Robert Fojt:

-  souhlasí s Petrem Dohnalem se jménem domény internetových stránek,

-  navrhuje jen jeden dlouhodobý žebříček OLKTTS,

-   

 

Petr Dohnal:

-  navrhl, aby doména OLKTTS se jmenovala "olomouckytriatlon.cz"

-  konstatoval, že dojde ke sloučení klubů AD CYKLO Brodek u Přerova s Zapro triteam - Triatlon klub Osek nad Bečvou os.s

-   

 

 

Martin Kňáva:

 

 

 

Bod 6 - usnesení

Schůze valné hromady:

 

bere na vědomí

-       perspektivu svazu na léta 2013 - 2016

 

 

schvaluje

-       Stanovy Olomouckého krajského triatlonového svazu, o.s.

 

 

ukládá

Karlu Pikalovi

-       odeslat schválené stanovy na Ministerstvo vnitra k registraci,

-       zřídit internetové stránky "olomouckytriatlon.cz",

-       zřídit e-mailový účet "olomouckytriatlon@seznam.cz",

-       zřídit běžný účet u FIO banky a.s,

-       zpracovat návrh organizačního řádu OLKTTS,

-       zpracovat návrh Řádu pro hospodaření OLKTTS,

-       zpracovat návrh Soutěžního řádu OLKTTS.

 

Robertu Kaděrkovi

-       být garantem Řádu pro hospodaření OLKTTS,

 

Robertu Fojtovi

-       být garantem Soutěžního řádu OLKTTS,

 

Předsedům sdružených klubů (KVS Náměšť na Hané, TTC Olomouc, Zapro triteam, LOS RAPIDOS, 3atlon Team Uničov):

-       aktualizovat databázi klubů,

-       průběžně zasílat připomínky k činnosti OLKTTS.

 

K bodu 7 - Závěr

Karel Pikal poděkoval přítomným za účast.

 

 

 

 

Zapsal dne: 19. 11. 2012

 

                                                                                                         Karel Pikal

                                                                                                    sekretář OLKTTS