Směrnice pro rozhodčí OLKTTS

 

 

1.      Úvodní ustanovení

Tato směrnice  Olomouckého krajského triatlonového svazu o.s. stanoví práva a povinnosti rozhodčích OLKTTS.

2.      Seznam zkratek

OLKTTS

Olomoucký krajský triatlonový svaz, o.s.

TD

Technický delegát

HR

Hlavní rozhodčí

R

Rozhodčí

ŘZ

Ředitel závodu

 

3.      Všeobecně

3.1.   Rozhodčím OLKTTS je osoba, která úspěšně absolvovala seminář rozhodčích OLKTTS.

3.2.   Delegování na závody řízené OLKTTS provádí koordinátor rozhodčích.

3.3.   Rozhodčí je povinen použít oficiální oblečení a vybavení.

3.4.   Pro rozhodování na závodech řízených OLKTTS se uplatňují pravidla, uvedená ve směrnici OLKTTS „Aplikace pravidel triatlonu, duatlonu, terénního triatlonu a aquatlonu do podmínek Olomouckého krajského triatlonového svazu, o.s.“

3.5.   Rozhodčí:

a)      je zodpovědný za správný výklad pravidel na závodě. Pravidlům musí rozumět a umět zdůvodnit postupy v nich uvedených,

b)      je zodpovědný za dodržování pravidel na závodě a udílení trestů v případě nedodržení pravidel,

c)      nesmí použít trest, který je v rozporu s pravidly,

d)      musí být objektivní a nestranný,

e)      nesmí pořizovat audiovizuální záznamy pro soukromé účely,

f)       nesmí projevovat jakékoliv emoce (povzbuzování závodníků, tleskání atd.),

g)      rozhodčí má nárok na odměnu vyplácenou prostřednictvím OLKTTS, HR 150,- Kč, R 100,- Kč. Odměna bude vyplacena sekretářem OLKTTS na účet příslušného rozhodčího po obdržení zprávy hlavního rozhodčího o závodě.

 

4.      Rozhodčí

4.1.   Rozhodčí OLKTTS jsou rozděleni do dvou tříd:

a)      rozhodčí třídy A - podmínkou je absolvování školení rozhodčích OLKTTS, úspěšným absolvováním testu pro rozhodčí třídy A,

b)      rozhodčí třídy B - podmínkou je absolvování školení rozhodčích OLKTTS, úspěšným absolvováním testu pro rozhodčí třídy B.

4.2.   Jako hlavní rozhodčí je přednostně delegován rozhodčí s klasifikací rozhodčího třídy A

 

5.      Koordinátor rozhodčích

5.1.   Je nadřízený všem rozhodčím.

5.2.   Jeho úkolem je školení rozhodčích, provádění testů.

5.3.   Provádí delegaci rozhodčích na jednotlivé závody řízené OLKTTS.

5.4.   Navrhuje případné výjimky ze směrnice  „Aplikace pravidel triatlonu, duatlonu, terénního triatlonu a aquatlonu do podmínek Olomouckého krajského triatlonového svazu, o.s.“

5.5.    Navrhuje revizi směrnice „Aplikace pravidel triatlonu, duatlonu, terénního triatlonu a aquatlonu do podmínek Olomouckého krajského triatlonového svazu, o.s.“

 

6.      Seminář rozhodčích

6.1.   Seminář rozhodčích slouží k vyhodnocení uplynulé sezóny, případně k delegaci rozhodčích na závody pro danou sezónu.

6.2.   Seminář rozhodčích slouží k výkladu pravidel a ověření znalostí rozhodčích. Všichni rozhodčí musí absolvovat písemný test a splnit požadavky určené koordinátorem.

6.3.   Rozhodčí jsou o výsledcích testů vyrozuměni e-mailem.

 

7.      Před závodem

7.1.   Technický delegát:

a)      je delegován výkonným výborem OLKTTS,

b)      na závodech řízených OLKTTS má práva rozhodčího,

c)      je spolu s HR a ŘZ členem soutěžního výboru,

7.2.   Hlavní rozhodčí:

a)      nejpozději 30 dnů před závodem kontroluje propozice závodu a případné nedostatky konzultuje s TD a ŘZ,

b)      nejpozději 2 týdny před závodem se spojí s TD a ŘZ

c)      nejpozději 3 dny před závodem do 12:00 potvrzuje koordinátorovi (e-mail nebo telefon), že je připraven s celým týmem na závod.

7.3.   Rozhodčí:

a)      pět dní před závodem se telefonicky hlásí hlavnímu rozhodčímu, že je připraven k závodu,

b)      pokud není rozhodčí schopen zúčastnit se závodu, musí toto ohlásit neprodleně hlavnímu rozhodčímu, který toto ohlásí koordinátorovi rozhodčích a domluví se na dalším postupu.

 

8.      V den závodu

8.1.   Rozhodčí:

a)      musí mít s sebou: visačku rozhodčího, papír a tužku, podložku na psaní, propozice závodu, pravidla, mobilní telefon,

b)      na závod musí rozhodčí dorazit nejpozději 15 minut před otevřením prvního depa nebo dle dohody s HR,

c)      rozhodčí je povinen plnit příkazy HR týkající se závodu,

d)      rozhodčí si musí být jist oprávněnosti trestu před jeho udělením,

e)      o udělených trestech musí rozhodčí podat písemnou zprávu HR.

8.2.   Hlavní rozhodčí:

a)       musí mít s sebou: visačku rozhodčího, papír a tužku, podložku na psaní, propozice závodu, pravidla, mobilní telefon,

b)       rozhodčí musí mít pro sebe a pro rozhodčí vesty rozhodčího, žluté a červené karty, píšťalku,

c)      musí mít s sebou předepsané tiskopisy (formulář na protesty, cílový protokol, formulář zprávy hlavního rozhodčího),

d)      účastní se rozpravy k závodu, kde shrne stěžejní část pravidel,

e)      pokud není na závodě TD, tak převezme jeho část,

f)       provádí inspekci trati závodu a v případě potřeby spolu s příslušnými rozhodčími,

g)      řídí činnost rozhodčích, provádí jejich poučení před závodem, provádí výklad pravidel,

h)      po schůzce s rozhodčími závodu hodnotí všechny udělené tresty v průběhu závodu,

i)        je povinen odložit start závodu nebo stanovit pořadateli, aby v organizaci provedl změny tak, aby závod probíhal v souladu s pravidly a soutěžní směrnicí,

j)        rozhoduje o každém problému, který není výslovně uveden v pravidlech,

k)      je zodpovědný za zjištění správného pořadí, ve kterém závodníci proběhli cílem zvodu a cílem plavecké části aquatlonu,

l)        je spolu s TD a ŘZ členem soutěžního výboru, řeší protesty závodníků,

m)    podpisem stvrzuje správnost oficiální výsledkové listiny.

 

9.      Po závodě

9.1.   Rozhodčí

a)      Zasílají své postřehy ze závodu koordinátorovi e-mailem a komentují případné nesrovnalosti v pravidlech nebo propozicích a to nejpozději do dvou dnů po závodě

 

9.2.   Hlavní rozhodčí

a)      ihned po skončení závodu ústně zhodnotí průběh závodu spolu s TD a ředitelem závodu a upozorní na chyby, které bude později respektovat,

b)      Ještě v den závodu stručně informuje koordinátora o průběh a případných zásadních problémech (telefonicky nebe e-mailem),

c)      nejpozději do dvou dnů po závode hodnotí jeho organizaci a průběh a vyplní hodnocení závodu a předá jej předsedovi OLKTTS,

d)      ve své zprávě zmíní veškeré zásadní problémy, které v závodě byly se zaměřením na protesty, chyby rozhodčích či ostatních činitelů závodu. Upozorní na problémy, které řešil, a nejsou uvedeny v pravidlech,

e)      archivuje cílový protokol.