Olomoucký krajský triatlonový svaz, o.s.

 

Aplikace pravidel triatlonu, duatlonu, terénního triatlonu a aquatlonu do podmínek Olomouckého krajského triatlonového svazu, o.s.

 

1.      Úvod

1.1.       Tato aplikace pravidel vycházejí z pravidel triatlonu, duatlonu, kvadriatlonu, zimního triatlonu, terénního triatlonu a aquatlonu, vydaných Českou triatlonovou asociací (ČTA)

1.2.       Účel

1.2.1.      Tato pravidla jsou platná pro všechny závody, jejichž vyhlašovatelem je Olomoucký krajský triatlonový svaz (dále jen OLKTTS).

1.2.2.      Soutěžní řád konkretizuje systém soutěží, vyhlašovaných OLKTTS.

1.2.3.      Soutěžní směrnice rozepisuje jednotlivé soutěže, vyhlašované OLKTTS pro příslušný kalendářní rok

 

1.3.       Použité zkratky

Česká triatlonová asociace

ČTA

Olomoucký krajský triatlonový svaz, o.s.

OLKTTS

Technická komise

TK

Technický delegát

TD

Hlavní rozhodčí

HR

Žlutá karta

ŽK

Triatlon

TT

Terénní triatlon

TXT

Duatlon

DT

Aquatlon

AQT

 

1.4.       Popis jednotlivých multisportů

1.4.1.      Triatlon (TT) je sport, ve kterém závodník absolvuje plaveckou, cyklistickou a běžeckou část v uvedeném pořadí, s průběžným měřením času od startu plavání do cíle běhu. Jiná modifikace nesmí být nazvaná triatlonem.

1.4.2.      Terénní triatlon (TRT) je triatlon, ve kterém závodník absolvuje cyklistickou část v terénu na horském nebo trekovém kole.

1.4.3.      Aquatlon je sport, ve kterém závodník absolvuje minimálně plaveckou a běžeckou část v libovolném pořadí (pořadí stanoví pořadatel závodu).

1.4.4.      Duatlon je sport, ve kterém závodník absolvuje první běžeckou, cyklistickou a druhou běžeckou v uvedeném pořadí s průběžným měřením času od startu prvního běhu do cíle druhé běžecké části. Jiná modifikace nesmí být nazvaná duatlonem.

 

2.      Kategorie, délky tratí

 

2.1.       Pro mistrovské a krajské žebříčkové soutěže jsou vypsány tyto kategorie, pro ostatní závody (veřejné) jsou tyto kategorie doporučené.

Kategorie

 

Věk

M08/Z08

Žáci 8 let

8

M09/Z09

Žáci 9 let

9

M10/Z10

Žáci 10 - 11 let

10 - 11

M12/Z12

Žactvo mladší

12 - 13

M14/Z14

Žactvo starší

14 - 15

M16/Z16

Dorost

16 - 17

M18/Z18

Junioři,juniorky

18 - 23

M24

Muži 24 - 39 let

24 - 39

M40

Muži 40 - 49 let

40 - 49

M50

Muži 50 - 59 let

50 - 59

M60

Muži 60 let a více

60 a více

Z24

Ženy 24 - 34 let

24 - 34

Z35

Ženy 35 - 50 let

35 - 49

Z50

Ženy 50 let a více

50 a více

 

Pozn.: Pro zařazení do kategorie je rozhodující věk dosažený v daném kalendářním roce.

 

2.2.       Pro žákovské kategorie jsou vypsány tyto maximální délky tratí, pro dospělé kategorie platí pravidla ČTA

 

Objemy TT

Objemy DT

Objemy AQT

Žáci 8 let

0,2 - 4 - 1

1 - 4 - 1

0,2 - 1

Žáci 9 let

0,2 - 4 - 1

1 - 4 - 1

0,2 - 1

Žáci 10 - 11 let

0,2 - 4 - 1

1 - 4 - 1

0,2 - 1

Žactvo mladší

0,5 - 8 - 2

1 - 8 - 2

0,5 - 2

Žactvo starší

0,65 - 12 - 3

3 - 12 - 1,5

0,65 - 3

 

3.      Chování sportovců

3.1.       Závodník dbá na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních

3.2.       Závodník zná a dodržuje tato pravidla triatlonu.

3.3.       Závodník se řídí pokyny rozhodčích a pořadatelů.

3.4.       Závodník se chová slušně a nepoužívá vulgární výrazy.

3.5.       Odstoupí-li závodník ze závodu, musí o tom informovat nejbližšího rozhodčího nebo časoměřiče. Po odstoupení ze závodu si musí závodník sundat startovní číslo, popřípadě čip.

 

4.      Tresty

4.1.       Tresty udělují pouze rozhodčí.

4.2.       Porušení pravidel může vést k postihu závodníka ústním napomenutím, žlutou kartou (STOP&GO), diskvalifikací či pozastavení licence. Tabulka prohřešků a trestu je uvedena v příloze těchto pravidel.

 

5.      Obecná pravidla

5.1.       Závodník je odpovědný za absolvování celé trati závodu včetně počítání okruhů.

5.2.       Závodník je povinen se nechat označit (popsat) podle pokynů pořadatele.

5.3.       Závodník nesmí se startovním číslem absolvovat plaveckou část závodu.

5.4.       Závodník nesmí blokovat jiného závodníka, nebo činit náhlé změny směru tak, že by zkřížil dráhu jiného závodníka.

5.5.       Závodník musí absolvovat celou trať, jak ji vyznačil pořadatel, jestliže opustí trať, musí se na ni vrátit v tom místě, ve kterém ji opustil.

5.6.       Závodník nesmí být na trati doprovázen nebo veden doprovodným vozidlem, motorkou, cyklistou ani běžcem, informace smějí být závodníkovi poskytovány pouze z okraje tratě.

5.7.       Po doběhnutí posledního závodníka se tiskne na pokyn hlavního rozhodčího "Neoficiální výsledková listina" určená k vyvěšení a k případným protestům. Listinu musí podepsat hlavní rozhodčí s časem vyvěšení.

5.8.       Po uběhnutí stanovené doby pro protesty nebo vyřešení případných protestů se na pokyn hlavního rozhodčího tiskne "Oficiální listina".

 

6.      Plavání

6.1.       Závodník může použít k plavání libovolný způsob.

6.2.       Použití neoprenů se řídí pravidly ČTA.

6.3.       Žactvo má plavání zrušené při teplotě vody menší než 18 °C.

 

7.      Cyklistika

7.1.       Drafting je u všech závodu OLSTT povolen (i v kategorii žáků)

7.2.       Nesmí používat sluchátka nebo hadsfree sadu

 

8.      Běh

8.1.       Závodník musí mít zahalenou horní část těla.

8.2.       Nesmí být doprovázen v žádné části trati.

8.3.       Musí mít číslo jasně viditelné zepředu.

 

9.      Přechodové prostory, depa.

9.1.       Závodník je povinen absolvovat technickou přejímku před uložením kola do depa.

9.2.       Rozhodčí bude při přejímce u žákovských kategorií kontrolovat převody žactva (6,55 m na jedno otočeníklik)

 

10.  Ceny a ocenění

10.1.   Vyhodnocované kategorie, ceny a výše odměn je řízen soutěžní směrnicí pro daný rok, případně propozicemi závodu.

 

11.  Oficiální činitelé závodu

 

11.1.   Rozhodčí

11.1.1.  Složení sboru rozhodčích určuje na závodech vyhlašovaných OLSTT technická komise OLSTT.

11.1.2.  Technická komise deleguje na každý závod hlavního rozhodčího a rozhodčího.

11.1.3.  Kompetence a povinnosti rozhodčích:

a)        rozhodčí musí znát tato pravidla a pravidla ČTA,

b)        rozhodčí určují a udělují tresty závodníkům,

c)        rozhodčí musí být nestranný a objektivní,

d)        rozhodčí si musí být jist oprávněností trestu před jeho udělením,

e)        o udělených trestech musí rozhodčí podat písemnou zprávu hlavnímu rozhodčímu,

f)         rozhodčí se musí účastnit všech porad rozhodčích určených hlavním rozhodčím,

g)        rozhodčí je povinen dostavit se k závodu nejpozději hodinu před startem závodu. Rozhodčí bude před závodem vybaven technickým delegátem nebo hlavním rozhodčím vestou, píšťalkou, žlutou a červenou kartou, tužkou a podložkou s výkazem rozhodčího a visačkou se jménem).

h)        rozhodčí musí být zřetelně označeni (vesta rozhodčího, visačka se jménem).

 

11.2.   Hlavní rozhodčí

11.2.1.  Hlavní rozhodčí je na závod delegován Technickou komisí OLSTT. V případě neúčasti technického delegáta má hlavní rozhodčí zastupitelskou pravomoc.

a)        Je členem soutěžního výboru

b)        Po doběhnutí posledního závodníka dá pokyn k vyvěšení "Neoficiální výsledkové listiny", listinu podepíše a napíše na ni čas vyvěšení.

c)        spolu s technickým delegátem a ředitelem závodu řeší protesty,

d)        Po uběhnutí stanovené doby pro protesty nebo vyřešení případných protestů dá pokyn k vytištění "Oficiální výsledkové listiny"

 

11.3.   Technický delegát

11.3.1.  Technický delegát je zástupcem výkonného výboru OLSTT

a)        Je členem soutěžního výboru

b)        spolu s hlavním rozhodčím a ředitelem závodu řeší protesty

 

11.4.   Ředitel závodu

11.4.1.  Ředitel závodu je představitelem pořadatele

a)        Je členem soutěžního výboru

b)        spolu s technickým delegátem a hlavním rozhodčím řeší protesty.

 

11.5.   Soutěžní výbor

a)        Rozhoduje o protestech

 

11.6.   Časoměřiči

a)        Nezasahují do závodu, nemají kompetence rozhodčích.

 

11.7.   Pořadatelská služba

a)        Je zajišťovaná pořadatelem závodu

b)        pořadatelé nezasahují do závodu, nemají kompetence rozhodčích.

 

12.  Protesty

a)        Protesty se dávají písemně členům soutěžního výboru

b)        Vklad při protestu na závodech řízených OLKTTS je stanoven na 100,- Kč

c)        Vklad při zamítnutí protestu připadá pořadateli závodu.

d)        Námitka proti výsledkové listině není považovaná za protest (nevybírá se vklad).

 

13.  Zimní triatlon

Neobsazeno

 

14.  Terénní triatlon a Terénní duatlon (Xterra)

 

14.1.   Xterra je sport, ve kterém závodník absolvuje plaveckou, cyklistickou a běžeckou část v uvedeném pořadí, s průběžným měřením času od startu plavání do cíle běhu. Větší část trati by měla být mimo asfaltové cesty.

14.2.   Cyklistickou část lze absolvovat na horském nebo trekovém kole. Silniční kolo je zakázáno.

 

15.  Aquatlon

 

15.1.   Obecně

15.1.1.  Aquatlon se skládá z plavání a běhu s přestávkou mezi těmito dvěma částmi.

 

15.2.   Plavání

15.2.1.  Plavecká část se může odehrávat v bazénu nebo ve venkovní nádrži (rybníku).

15.2.2.  V plavecké části je povinná plavecká čepička.

 

15.3.   Běžecká část

15.3.1.  Pokud je mezi plaváním a během přestávka, start probíhá Gunderssenovou metodou.

 

16.  Kvadriatlon

Neobsazeno

 

Příloha č. 1 - tresty za porušení pravidel

 

Porušené pravidlo

Trest

1.

Přihlášení se do závodu pod nepravým jménem nebo nahlášení nepravdivých údajů

ČK (diskvalifikace) a návrh na pozastavení startu na dalších závodech.

2.

Pozdní příchod na přejímku do depa

 

3.

Umístění materiálu do depa bez kontroly rozhodčím

 

4.

Opuštění vytyčené trati závodu

ŽK (STOP&GO) a vrácení do závodu ...

5.

Urážlivé chování směrem k oficiálním činitelům závodu

ČK

6.

Nesportovní chování

ČK

7.

Blokování, bránění v postupu vpřed druhému závodníkovi

-       neúmyslné: ústní napomenutí až ŽK (STOP&GO)

-       úmyslné: ČK (diskvalifikace)

8.

Odmítnutí se řídit pokyny rozhodčích

-       ČK (diskvalifikace)

9.

Závodník nemá číslo, nebo ho má jakkoliv upravené

neúmyslné: ŽK (STOP&GO) spojená s nápravou

úmyslné: ČK (diskvalifikace)

10.

Odhození osobních věcí během závodu (plav. brýle, láhve, obaly, atd.)

 

11.

Použití neoprávněného vybavení poskytujícího výhodu, nebo nebezpečného pro ostatní

 

12.

Nasednutí na kolo před čárou depa

ŽK (STOP&GO)

13.

Jízda na kole nebo běh s obnaženou horní polovinou těla

ŽK (STOP&GO) spojené s nápravou, pokud nenapraveno - ČK (diskvalifikace)

14.

Nezapnutá nebo špatně upevněná přilba během cyklistické části

ŽK (STOP&GO) spojené s nápravou, pokud nenapraveno - ČK (diskvalifikace)

15.

Jízda na kole bez přilby

ČK (diskvalifikace)

16

Závodění s nepovoleným vybavením

ŽK (STOP&GO) spojené s nápravou

17

Sesednutí z kola za čárou depa

ŽK (STOP&GO)

18

Neabsolvování celé trati, tak jak ji vytyčil pořadatel včetně nedodržení počtu okruhů.

-       upozornění spojené s nápravou

-       pokud nenapraveno - ČK (diskvalifikace)

19

Odmítnutí přijmutí identifikátorů (čip, plav. čepička, číslo na kolo, a přilbu, startovní číslo, popsání těla, šňůrka pro počet okruhů)

ČK (diskvalifikace)

20

Proběhnutí cílem s menším počtem okruhů než určil pořadatel

-       pokud závodník nebude pokračovat v závodě (ČK)

-       pokud závodník chce ... viz prvidla

21

Startovní číslo závodníka není během běhu jasně viditelné zepředu.

-       1. přestupek: ústní napomenutí spojené s nápravou

-       2. a další přestupek: ŽK (STOP&GO)

-       v případě neuposlechnutí ČK